Eğitim Kademeleri sayfasına Dön
ORTAOKUL
ORTAOKUL
ORTAOKUL
ORTAOKUL
Cezeri’li Olmak


İnsanın kendi doğasında ve yaşadığı evrende erdemli ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları’nın eğitim felsefesi iki temel alandan oluşmaktadır. Birinci alan bilgi ve teknoloji merkezli insanın doğa ile uyumunu kapsarken ikinci alan öğrencilerimizin birlikte yaşam kültürüne sahip özgün, etkin, üretken olmalarını kapsamaktadır.

Bu çerçevede eğitim felsefemiz birbirini tamamlayan beş paradigmadan yola çıkarak kurgulanmıştır:
• İç dünyasında mutlu, sosyal ilişkilerinde dengeli ve erdemli nesil,
• Geleceğin mesleklerine yönelik disiplinlerarası bir metodoloji ile bilgi ve teknolojiyi fayda merkezli kullanan üretken nesil,
• Yaşam döngüsündeki yerini bilerek hayatını yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kurgulayan doğaya saygılı nesil,
• Varlığın özünü oluşturan duygusal değerleri sanat ve sporla aksiyona dönüştüren sosyal nesil,
• Dil ve kültür birikimiyle medeniyetler arası etkileşim ve dünya kardeşliğini sağlayabilen özgün nesil.

Ortaokulda Hayat
Eğitim gün içerisindeki ders saatleri ile sınırlı değildir. Öğrencilerimizin her anları onların kendilerine yeni bilgiler ve değerler kattıkları zamanlardır. Okula gelinen saat ile öğrencilerimizin eğlenceli, keşfedici ve üretici oldukları zaman dilimi başlamış olur.

Derslerimiz uygulamalı eğitim anlayışımıza uygun olarak pratikten teoriğe kurgulanmıştır. Öğrencilerimiz esnek eğitim ortamları olan laboratuvar ve atölyelerde ders dışında da vakit geçirirler. Öğrenciler fikirlerini gerçekleştirme noktasında danışman öğretmenlerden destek alırlar. Farklı türdeki eğitici oyunlarımız ile öğrenciler boş zamanlarında eğlenceli ve geliştirici aktivitelerde bulunurlar.

Ders saatleri sonrasında gerçekleştirilecek faaliyetler için veliler önceden bilgilendirilir. Servis saatleri etkinliklere göre ayarlanmaktadır. Ortaokul öğrencileri okul içerisinde sınıf düzenini sağlama, kütüphane görevliliği yapma, alt sınıflara yardımcı olma gibi görevler ile gerçek hayat deneyimleri yaşarlar. Sorumluluk bilinci gelişen öğrencilerimiz çevrelerine karşı daha duyarlı olurlar. Öğrencilerimiz okulda kendi potansiyellerini keşfettikleri bir dünyada heyecan, mutluluk ve erdemi bir arada yaşarlar.

Eğitim ProgramımızCezeri Eğitim Programı (JLP), yaşanılabilir bir dünya için erdemli, mutlu, üretken ve sosyal bir nesil yetiştirmeyi hedeflemektedir. JLP, uygulamalı bilgi ediniminin, üretime dönüşmesini sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olup ilgili üniversite, eğitim kurumları ve meslek kollarıyla iş birliktelikleri içerisinde uygulanmaktadır.

JLP teorik eğitimlerin verildiği DAS (Development-Art-Sport) programı, uygulamalı eğitimlerin planlandığı J5 faaliyetleri ve bireysel gelişim programını olan PDP (Personal Development Program) den oluşmaktadır.
Ortaokul JLP, 12 – 15 yaş aralığını kapsamakta olup üretme dönemini ifade etmektedir. Bu doğrultuda belirlenen fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişim hedefleri ders isim ve içeriklerini şekillendirmiştir. Öğrencilerimizin sosyal aktiviteleri, kulüp çalışmaları, yetenek alanlarına yönelik programlar eğitim programımıza dengeli biçimde yerleştirilmiştir. Anaokulu ve ilkokulda gerçekleştirdiğimiz uygulamalı eğitim ortaokulda alansal olarak yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerimiz laboratuvar ve atölyeleri kullanarak yeni beceriler edinmektedir. Kendi ilgi ve becerilerine göre çalışma gruplarına ayrılan öğrenciler farkı periyotlar halinde projeler gerçekleştiriler. İnteraktif olarak yapılan bu çalışmalar ölçme ve değerlendirme kriterlerine göre planlanır. Yapılan çalışmalar puanlama sistemine dahil edilir. Öğrenciler fikirlerini üretime geçirirken danışman hocalarından destek alırlar.

Ortaokul ders programında Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce, Türkçe, Beden Eğitimi ve Spor, Müzik, Görsel Sanatlar, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Teknoloji ve Tasarım, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve Kariyer Planlama dersleri bulunmaktadır. Belirtilen zorunlu dersler dışındaki seçmeli dersleri öğrenciler dönemsel ya da yıllık olarak seçmektedirler. Seçmeli derslere katılım farklı sınıf seviyelerinden olabilmektedir. Yani belirlenen derslerde yedinci sınıftaki öğrenci ile beşinci sınıftaki öğrenci aynı seçmeli dersi seçebilmektedir.

Ortaokulda verilen Bilişim Teknolojileri ve Yazılım ile Teknoloji ve Tasarım derslerinde öğrenciler teknoloji alanında temel bilgileri kullanarak farklı fikirler geliştirirler. Teknolojiyi inovasyona dönüştürerek etkili ve işlevsel ürünler öğrencilerimiz tarafından tasarlanır. Etkinlik, proje ve kulüplerimiz ile öğrencilerimizin özgün çalışmalar yapmalarına imkân tanınır.
Dil Eğitimi
Duyduklarını anlamlandırmada en büyük işlev dile aittir. Her dilin zihinsel anlamda karşılığı kendine has olup yeni bir düşünce biçimi anlamına gelir. Öğrenilen yeni dil, çocuğun kavrama becerisini ve kendine olan özgüvenini geliştirir.

Küçük yaşta İngilizce, Türkçe ve anadil temel anlatım becerisine sahip olan öğrenciler bilişsel anlamda yaşıtlarından farklı ve özgün düşünebilmektedir. Dil edinimin en kolay olduğu erken çocukluk döneminden itibaren öğrencilerimizin bu beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir. Duyarak anlamlandırma ve kavrama yetisi ise ancak o dili anadili olarak konuşabilen kimseler aracılığıyla kazanılır. Bu hassasiyetler ile sevgiden bilgiye giden yolda öğrencilerimiz potansiyellerini ortaya çıkarabilme imkânı bulabilecektir.

İngilizce dersi haftalık program içerisinde beş (5) saat verilmektedir. İngilizce eğitimleri öğrencinin duyarak anlamlandırmasını içeren dinleme, kavrama ve içselleştirme becerisi kazandıran konuşma, dili etkili ve anlamlı biçimde ifade etmeye yönelik yazma, düzgün ve doğru bir dil edinimine yönelik gramer çalışmalarından oluşmaktadır. Öğrencilerimiz erken yaştan itibaren uluslararası dil sınavlarına yönelik yetiştirirler.

Matematik, Fen Bilimleri, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar, Müzik, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Teknoloji ve Tasarım ile Kariyer Planlama dersleri İngilizce verilmektedir.

Türkçe dersi 5. ve 6. sınıfta haftada altı (6); 7. ve 8. sınıfta beş (5) saat verilir. Okuma, yazma, gramer ve dili doğru ve etkili kullanma eğitimleri etkinlikler ile gerçekleştirilir. Sosyal Bilgiler, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Trafik Güvenliği dersleri Türkçe olarak gerçekleştirilir. Eğitim programımızın bir parçası olan J5 faaliyetleri dil edinimine yönelik planlanmıştır. Öğrencilerimiz dili günlük kullanım içerisinde doğal yollardan edinir.

Din kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi Arapça olarak işlenmektedir. Ayrıca haftalık üç (3) saat Arapça dersi seçmeli derslerimizdendir. Arapça dersinde okuma ve yazmaya yönelik eğitimsel etkinlikler yapılır. Ortaokulda dili etkili kullanma ve anlamsal özelliklerine dair çalışmalara yer verilmektedir.

Ortaokulda J5
Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları öğrencilerini ders ve konu merkezli yetiştirmeyip yetenek ve becerilerin keşfedilip geliştirilmesine yönelik bir anlayışı benimsemektedir. Kulüp ve sosyal faaliyet programı olan J5 ilkokul etkinlikleri, okul ders saatlerinden sonra, hafta sonları ve ders programı dâhilindeki derslerde gerçekleştirilmektedir.

Cezeri Okulları J5 programı paradigmamızın oluşturmayı hedeflediği genç profiline uygun olarak beş gruba ayrılmıştır.
• 21. Yüzyıl bilim ve teknolojisinin inovasyon düşüncesi ile üretime dönüştüğü faaliyet alanı J-Tech,
• Tabiat ve canlılar dünyasını sevgi ve saygı ikliminde tanıma ve uygulama alanı J-Trail,
• Metadolojik düşüncenin üretime dönüştüğü inovasyon merkezli faaliyetleri kapsayan J-TT,
• İfadenin gücü ile bireyden topluma bir dönüşümün kurgulandığı dil ve kültür faaliyetleri alanı J-Talk,
• Beceri ve yeteneklerin duygu ve davranışlara dönüştüğü sanat ve spor faaliyetlerinin gerçekleştirildiği J-Talent, uygulama alanlarımızı oluşturmaktadır.

FAALİYETLER


J-Tech Faaliyetleri
• Robotik Kodlama Uygulamaları
• Yenilenebilir Enerji Faaliyetleri
• Ulusal ve Uluslararası Proje ve Yarışmalara Katılım
• Drone ve Model Hava Araçları Üretimi
• Bilim Teknoloji Fuarları

J-TT Faaliyetleri
• Ar-Ge Çalışmaları • Kitap Kritikleri • Belgesel ve Film Tahlilleri • Proje Atölyeleri • Topluma Hizmet Uygulamaları

J-Talent Faaliyetleri
• Okul Takımları • Sanat Sergileri • Okul Korosu • Sahne Sanatları • Ulusal ve Uluslararası Turnuvalar

J-Trail Faaliyetleri
• İzcilik • Eko-Okul Faaliyetleri • Doğa Kampları • Geri Dönüşüm Uygulamaları • Bitki ve Canlı Bakımı

J-Talk Faaliyetleri
• Dil Kampları • Konferans ve Sempozyumlar • Medya Faaaliyetleri • Festivaller • JMUN

KULÜPLER


Kulüpler hedeflerine göre üç üst başlık altında değerlendirilirler:
Stratejik Kulüpler: Stratejik Kulüplere kayıtlar Akademi Geliştirme Birimi tarafından yapılan seçme ve sınav sistemiyle gerçekleşir.
Zorunlu Kulüpler: Zorunlu Kulüpler yeteneklerine göre Akademi Geliştirme Biriminin kararıyla her öğrencinin takip etmesi gereken en az bir kulübü kapsar..
Seçmeli Kulüpler: Seçmeli Kulüpler öğrencilerin ilgi alanlarına göre tercih ettikleri kulüpleri kapsar.

Çocuğun Doğası
Cezeri Okullarının temel paradigması olan doğa ve canlı sevgisi öğrencilerimizin hayatlarının bir parçası haline gelir.

Perma kültür çalışmaları kapsamında toprak ile içiçe olan öğrenciler tohum ekme ve yetiştirme çalışmalarını kendileri yaparlar. Hayvanlarla arkadaşlık kurarak onların bakımlarını yaparlar. İzcilik, doğa kampları ve binicilik faaliyetleri ile tabiatı yakından tanıyan öğrencilerimiz doğayla dost olmayı öğrenirler.

Çevre ve doğa bilinci kazanmaya yönelik geri dönüşüm etkinliklerini öğrenciler tasarlar ve bu konuda fikir üretirler. Sıfır atık çalışmalarını her öğrenci kendi vazifesi olarak benimser. Yiyecek ve çöplerini ayrıştırarak doğaya geri kazandırır.

Canlı ve insan sevgisi ile büyüyen öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirir. Öğrencilerimiz topluma hizmet uygulamaları kapsamında insani değerleri benimseyerek toplumun bir parçası olurlar. Her sınıf düzeyinde belirlenen temaya göre öğrenciler gruplar halinde ar-ge çalışmaları yaparak projelerini uygulamaya koyarlar. Yıllık olarak yapılan topluma hizmet uygulamaları yıl sonu puanlamasına dahil edilir.

Çok Kültürlü Eğitim Ortamı
Farklılıkların birlikteliği, kardeşliğin dili felsefesi ile yola çıkan Cezeri Okulları çok kültürlü bir ortamda sevgi ve saygıyı öğrencilerine kazandırmaktadır. Dünyanın her bölgesinden öğrenciye kucak açan Cezeri Okulları çeşitliliği kültürel ve bilişsel bir zenginlik olarak görmektedir.

Her milletin kendi değerleri ve inançları olduğunun bilincinde olan ve saygı duyan öğrenciler yetiştirmeye yönelik etkinlik ve programlar düzenlemektedir. İnsan olmanın özünü kavrayan ahlak ve erdemi milliyetine değil kişiliğine işleyen nesiller Cezeri Okullarından dünyaya açılmaktadır.

Değerler Eğitimi
İnsanı oluşturan duygu ve düşünceler, ahlak ve insani değerler ile olgunlaşabilmektedir. Sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma, dürüstlük, diğergamlık gibi değerler öğrencilerimize ders ve etkinliklerimiz ile kazandırılmaktadır. Öğretmenlerimiz ve Cezeri Eğitim Kurumları’nın tüm fertleri birbirine rol model olmakta ve kardeşlik iklimi oluşturmaktadır.

İslami eğitimlerin verildiği kurumumuzda İslam inanç ve ibadet esasları, Kur’an-ı Kerim okuma, peygamber hayatları ortaokul Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde işlenmektedir.

PDP (Bireysel Gelişim Programı)
Cezeri Eğitim Programı (JLP) kapsamındaki PDP uygulamaları ortaokulda öğrencilerin potansiyellerini ortaya koyabilecekleri çalışmalara yoğunlaşmaktadır. Öğrencileri gözlem, görüşme ve testler ile tanımaya yönelik portfolyo dosyaları oluşturulmaktadır. Portfolyo dosyaları öğrencilerle yapılacak hedef belirlemede kılavuz olmaktadır. PDP her öğrencilerin bireysel öğrenme ve gelişmesine imkân tanımaktadır.

Ortaokulda öğrencilerin branş öğretmenlerinden bilgiler alınarak birlikte planlama yapılır. Çok yönlü alansal liderler yetiştirmeye yönelik değerlendirmeler süreç içerisinde oluşturulur. Aile ile sınıf öğretmeni ve psikolojik danışman eşliğinde dönemlik toplantılar gerçekleştirilir. Bu toplantılarda gelişim hedefleri öğrencinin onayı ile kararlaştırılır. Dönem sonunda bu hedeflere yönelik değerlendirme toplantıları yapılır.

Öğrenci Meclisi
Fikirlerine değer verdiğimiz öğrencilerimizin okulumuz ile ilgili karar alma sürecinde etkin rolleri vardır. Ortaokul 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan meclisimiz okulu farklı yönleri ile değerlendirerek rapor hazırlar. PDP kapsamında her bir öğrencimiz için oluşturulan öğrenci portfolyolarımız öğrenci meclislerimizin kurulumunda dikkate alınmaktadır. Öğrenci meclisinin üç temel görevi bulunmaktadır. Bunlar tüm öğrencileri temsil etmek, kurumumuzu değerlendirmek, çözüm ve öneriler sunmaktır.