Aljazari Milletlerarası Bilim ve Teknoloji Okulu

Umutlu Yarınların Mutlu Çocukları

Mutlu Yarınlar


İhtiyaç piramidindeki temel gereksinimleri karşılanan bireyler kendilerini gerçekleştirirken değer merkezli bir kişiliğin özünü ...
Daha Fazla
CLOSE X

Mutlu Yarınlar


İhtiyaç piramidindeki temel gereksinimleri karşılanan bireyler kendilerini gerçekleştirirken değer merkezli bir kişiliğin özünü oluştururlar. Kendini keşfetme ve yolunu çizme aşaması olan okulöncesi döneminde çocukla birebir etkileşim onun şahsiyet gelişimi açısından büyük önem taşımaktadır. Bunun bilincinde olan Aljazari Milletlerarası Okullarımız her bir çocuğu potansiyelini kendi içinde barındıran bir cevher olarak kabul etmektedir. Oyun oynayarak çocukların kendi gelişim dönemleri içinde öğrenmelerine olanak tanınması temel uygulama alanımız olup ruhen ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi için oyun oynamayı önemli görmekteyiz.

 

Okullarımızın temel felsefesine uygun olarak öğretmen, öğrenme sürecinin rehberidir. Her çocuğun kendini ifade etmede farklı yolları olduğunu kabul ederek şarkı söyleme, resim, heykel, dans, sözlü anlatım, müzik etkinlikleri ile çocuklarımızın değer anlayışı içerisinde mutlu bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Böylece okullarımızda sanat ve spor, çocuğun öğrenme sürecinde merkeze alınarak eğitim ve öğretim ile bu süreç desteklenmektedir.

 

Çocuklarımızın bireysel anlamda hayatta başarılı olması, kendi kararlarını kendilerinin verebilmesi, çalışmalarını planlayıp kendi programlarını seçebilen ve seçtiği programları uygulayabilen, bireysel veya grup halinde etkili şekilde çalışabilen, sorunla karşılaştığında pratik çözümler üretebilen bireyler olmalarına yardımcı olma hedefimiz ile şahsiyet gelişimini desteklemekteyiz.

Aljazari ile Tanışın

Aljazari Milletlerarası Okullarımız, genel felsefesini doğa ve insana zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanarak kendisini vizyon sahibi bir eğitim kurumu olarak tanımlamaktadır...
Daha Fazla
CLOSE X

Aljazari ile Tanışın


Aljazari Milletlerarası Okullarımız, genel felsefesini doğa ve insana zarar vermeden modern ve ileri öğretim yöntemlerini kullanarak kendisini vizyon sahibi bir eğitim kurumu olarak tanımlamaktadır. Aljazari Milletlerarası Okulları, özel ve çeşitli alan becerilerine sahip bir nesil yetiştirmek adına eğitim müfredatının ilkelerine ve uygulamalarına odaklanmaktadır.

 

Aljazari Milletlerarası Okullarımızın pedagojik anlayışı göz önüne alındığında, teknolojik gelişme, yenilenebilir enerji ve kültürel çeşitlilik dahil, 21. yüzyılın en önemli becerileri temel ilkelerini oluşturmaktadır. Okulumuz kadrosu, müfredatı ve fiziksel imkanları ile bu ilkeleri kurumun her detayına dahil etmeyi hedeflemektedir. Aljazari Milletlerarası Okullarımız, geri dönüşüm sisteminin uygulanmasında uzmanlaşarak atıkların çevresel zararlarını ortadan kaldırmaktadır.

 

Aynı zamanda, Aljazari Milletlerarası Okullarımız, öğrencilerinin çok kültürlülüğünden ve dolayısıyla dilsel çeşitlilik felsefesinden kaynaklanan entelektüel ve bilişsel servetin öneminin farkındadır. Yüzyılın en başarılı isimleri, dünyadaki farklı ırk ve kimlikleri aşmış olanlardır. Bu nedenle, özellikle öğrencilerimizi, genel olarak İslam dünyasının kültür ve medeniyet geçmişini temsil eden İslami şahsiyetlerin ışığında eğitmeyi arzulamaktayız.

 

Aljazari Milletlerarası Okullarımız, İslami kişiliğin oluşumu için kaynak olarak Arapça’dan başlayarak, temelde dünyadaki tüm teknik ve bilimsel gelişmeleri izlemeye olanak tanıyan İngilizce ve kurumumuzun kucakladığı çeşitli ulusların tamamlayıcı unsuru olan Türkçe olmak üzere üç dilli bir eğitim anlayışına sahiptir.

 

Aljazari Milletlerarası Okullarımız, okulöncesinden başlayarak, ortaokul ve lise düzeyinde müfredat planı dahilindeki tüm kademelerde eğitim vermektedir. Bu çerçevede Aljazari Milletlerarası Okullarımızın temel amacı, öncü sosyal ve erdemli kişilikler oluşturarak geleceğe yön vermektir.

 

Bilimsel güçlere sahip gençlik enerjileri, kapsamlı bir bilgi elde etmenin böylece birey ve toplum düzeyinde sürdürülebilir kalkınma elde etmenin yoludur.

 

Öğrencilerimizin yaşam boyu öğrenen bireyler olmaları için bilişsel gelişmelerini ve genel insani prensipler içerisinde bilim ve bilgiden kaynaklanan etkili ve üretken bir toplum oluşturmaya katkıda bulunmayı hedefleniyoruz.

ALJAZARİ'NİN

PARADİGMASI

Aljazari Paradigması


İnsanın kendi doğasında ve yaşadığı evrende erdemli ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Aljazari Milletlerarası...
Daha Fazla
CLOSE X

Aljazari Paradigması


İnsanın kendi doğasında ve yaşadığı evrende erdemli ve mutlu bireyler yetiştirmeyi hedefleyen Aljazari Milletlerarası Okullarının eğitim felsefesi iki temel alandan oluşmaktadır. Birinci alan yaşanılan çağda bilgi ve teknoloji merkezli insan ve doğa kurgusunu oluştururken ikinci alan insanın özgün, etkin ve üretken, kendi benliğinin farkında dünya toplumları içerisindeki tonunu ve yönünü bilen insan, toplum ve kültür bileşkelerini ortaya koymaktadır.

Bu çerçevede eğitim felsefemiz birbirini tamamlayan beş paradigmadan yola çıkarak kurgulanmıştır:

 

• İnsanın iç dünyasında mutlu, sosyal ilişkilerinde dengeli ve erdemli nesil,

• İnterdisipliner bir metodoloji ile bilgi ve teknolojiyi fayda merkezli kullanan üretken nesil,

• İnsan tabiat ilişkisini vazgeçilmez gören heyecanını doğanın canlılığından alan doğaya saygılı nesil,

• Varlığın özünü oluşturan duygusal değerleri aksiyona dönüştüren sosyal nesil,

• Paylaşım ve etkileşim merkezli kültürler arası evrensel değerlerin farkında özgür nesil.

C.C.C.

IB/DP - AP - SAT - TOEFL/IELTS

Kariyer Merkezi


C.C.C. (Career Counseling Center), öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinde; kendini keşfetme, uzmanlık alanı kararını verme ve uygulama yöntemlerini oluşturma adımları boyunca öğrencilere rehberlik eder.
Daha Fazla
CLOSE X

Kariyer Merkezi


Kariyer, kimlik oluşumu sürecinin etkili faktörlerindendir. Bireylerin, ilgi ve yeteneklerinin uzmanlık alanlarında vücut bulmasıyla gelecek kurgusu gerçekçi ve etkin bir şekilde yapılır.

 

Cezeri Okulları, öğrencilerin kariyer hedeflerini oluşturmada ilk yıldan itibaren görüşme, test ve formlarla çalışmalara başlar. Öğrencinin kendi hedeflerini koymasına rehberlik eden C.C.C., uygulama adımlarını öğrenci ile birlikte planlar. Öğrencilerin kariyer vizyonu oluşturmasında yapılan konferans, sunum ve üniversite gezileri etkili bir motivasyon aracıdır. İlk yıldan itibaren okul, veli ve öğrenci işbirliğinde yürütülen kariyer planlama çalışmaları sonucunda 11. sınıfa başlayan tüm öğrencilerin uzmanlık alanlarını ve hedeflerini belirlemesi beklenir. Yurtdışı üniversiteleri için öğrencilere bilgilendirme ve rehberlik faaliyetleri yürütülür. Öğrencilerin istekleri doğrultusunda üniversite tercih ve başvuru süreçleri öğrenci ile birlikte gerçekleştirilir.

 

Okulumuz 11-12. sınıfta uluslararası geçerli IB-DP programı uygulanır. DP programına katılmak isteyen öğrenciler için 10. sınıfın sonunda DP kabul sınavı ve değerlendirme görüşmesi yapılır. İki yıllık DP programı öğrencilerin akademik, sosyal ve kişisel gelişimine odaklanan uluslararası geçerli bir eğitim programıdır. Öğrenciler iki yılın sonunda DP tarafından yapılan sınava katılır ve aldıkları DP diploması ile uluslararası nitelikli üniversitelerde eğitim alma fırsatını yakalar.

 

Uluslararası geçerli AP programı okulumuzda 10, 11 ve 12. sınıfta uygulanır. Ders maddesi bazlı uygulanan AP sınavları okulumuzda gerçekleştirilir. Alansal uzmanlık merkezli uygulanan AP derslerine öğrenciler ön görüşme değerlendirmesi ve not ortalamaları göz önünde bulundurularak kabul edilir. AP sınav sonuçları doğrultusunda öğrenciler uluslararası nitelikli üniversitelerden kabul alırlar. Üniversite hazırlık kapsamında okulumuzda SAT, TOEFL/IELTS sınavlarına hazırlık çalışmaları yürütülür. Öğrenciler bu konularda bilgilendirilir ve farkındalık kazandırılır.

J-TECH

OYUNDAN GELECEĞİN KODLARINA

J-TECH


Cezeri Fen ve Teknoloji Lisesi, öğrencilere teknoloji farkındalığı ve bilinci kazandırarak teknolojiyi insan ve doğaya fayda merkezli üretime dönüştürür.
Daha Fazla
CLOSE X

J-TECH


Geleceğin gerçeği teknolojiden beslenmektedir. Yeni nesil çocuklar teknoloji ile donatılmış bir dünyanın içerisine doğmaktadır. 21. Yüzyılın temel becerisi olan teknoloji eğitimlerine erken yaşta başlamaktayız.

 

21. yüzyılın yaşam becerisi denklemleri, teknolojinin ilkelerinden geçer. Hayatın her alanında teknolojik gerçekler asıl konumda yer alır. Küreselleşen dünyada hızlı ve kolay yaşam kendini dayatır. Teknoloji zaman tasarrufu sağlayarak bireylerin günlük yaşamlarına uyum sağlamalarına yardımcı olur. Dijital gerçekler turizmden sağlığa, eğitimden tekstile, edebiyattan sanata kadar her alanda kendisini ortaya koyar.

 

Öğrencilerin bilişsel gelişimine paralel olarak planlanan bilişim teknolojileri eğitimlerinde kodlama, analitik düşünme, teknoloji farkındalığı ve bilinçlendirme alanlarına yer verilir. Anaokulundan itibaren başlanan bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimlerinde öğrencilerin teknolojinin işleme mantığını kavraması ve algoritma kurabilme becerisi geliştirmesi hedeflenir. Bilgisayarlı ve bilgisayarsız yöntemler ile öğrenciler teknolojinin ilkelerini kavrarlar.

 

Teknoloji farkındalığı kazandırmayı hedeflediğimiz öğrenciler teknolojiyi bilinçli kullanma yöntemlerini hayatlarına entegre ederler. PYP ilkeleri kapsamında hedeflenen kendi kimliğinin farkında ve kendini planlama becerisine sahip öğrenciler teknolojiyi hayatlarında doğru yere konumlandırırlar.

 

Bilgi ve tekniğin birleşiminden doğan teknoloji küreselleşen dünyanın ortak dilidir. Bilgiye sahip olmak ve onu işlevsel hale dönüştürmek teknolojinin temel görevidir.

 

Teknolojiden doğan inovasyon merkezli üretim ortaokul teknoloji eğitimlerinin temel dinamiğidir. Kulüp ve atölye çalışmalarında gerçekleştirilen uygulamalı bilişim teknolojileri ve kodlama eğitimleri ile öğrenciler ulusal ve uluslararası yarışmalara katılır. Yazılım ve tasarım kurgusunu bütünsel yaklaşımla sahaya aktaran öğrenciler insana ve doğaya fayda merkezli üretim gerçekleştirir.

 

JLP


Daha Fazla

J5


Daha Fazla
CLOSE X

JLP

DTT Eğitim Modeli potansiyelini keşfet ilkesinden yola çıkarak akademik gelişim, kültürel ve sosyal kazanım, yetenek ve becerilerin ortaya çıkartılması için gerekli iklimi oluşturan bir sisteme sahiptir. DAS öğrenciye bina tasarım, dizayn ve tefrişi, çoklu eğitim ve öğretin paketleri, çok kültürlü öncü eğitim timleri ve idare, aile, okul ve sektörler arası dinamik bir iletişim ağı ile renkli, dinamik, duyarlı ve üretken bir ikilim sunuyor.

 

Bu atmosfer içerisinde DTT öğretmeyi değil veri toplama, sentezleme, tasarım ve yeni bilgi üretim modelleri ile eğitimde inovasyonu ilke edinir.

 

Ayrıca DTT estetik, zarafet ve zevk anlayışı ile kültür, sanat ve müziğin büyülü dünyasında ruhen sağlıklı, özgür ve huzurlu; enerji, irade ve aksiyon kombinasyonu ile bedenen ve aklen dinç ve aktif bir nesil yetiştirmek için kurgulanmıştır.

 

PDP: Karakter Gelişimi

 

PDP, farklı eğitim modülleri ile bir grup eğitim programı olan das eğitim modelinin oluşturduğu okul iklimi içerisinde bireyi kendi gerçeklerinden yola çıkarak değerlendiren bir karakter eğitim programdır. PDP Öğrencinin kendisini üç aşamada öz benliğini tanıması, toplum içerisinde statüsünü tanımlaması ve gayeleri merkezli sektörel anlamda konumlandırmasına yardımcı olur. PDP benlik ve özkimlik bilincine sahip, kendi güç ve sınırlarının farkında ve enerjisini hedeflerine yönlendirebilen, özgün, etkin ve mutlu bir birey oluşturmayı hedefler.

 

Bu nedenle her bir öğrenci için bütün gelişim alanlarının takip edildiği bir portfolyo oluşturur.

 

J5 Uygulama Sahası

 

Aljazari Milletlerarası Okulları olarak sosyal faaliyetler ve okul dışı etkinlikler ile bilim – teknolojiden sanata, doğa ve evrenimizi tanımadan edebiyat ve spora, dünya dillerinden tüm dünya insanına kadar öğrenci, öğretmen, velilerimiz ile ailemizi ve dünyamızı kucaklamak, kaynaşmak neşe ve ümitle kalkınmayı ve kalkındırmayı vizyon bilmekteyiz.

 

Ders programı dahilindeki kulüp çalışmaları ile ders saati dışında gerçekleştirilen sosyal faaliyetler, paradigmamızın oluşturmayı hedeflediği genç profiline uygun olarak beş gruba ayrılmıştır. 21. Yüzyıl becerileri kapsamında bilim ve teknolojinin inovasyon merkezli zihinsel algoritmalar ile yorumlandığı;

J-Tech, doğayla barışık canlılara karşı sevgi dolu gençlerin faaliyet alanı

J-Trail, bilginin düşüncede işlenmesi ile eyleme dökülme stratejilerini kapsayan

J-TT, Bireyin duygu ve düşüncelerini, dil ve davranışları vasıtasıyla kendi doğasına uygun olarak aktardığı

J-Talk, Karakter oluşumunda zihinsel ve fiziksel gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği

 

CLOSE X

J5

J5 Uygulama Sahası

 

Aljazari Milletlerarası Okulları olarak sosyal faaliyetler ve okul dışı etkinlikler ile bilim – teknolojiden sanata, doğa ve evrenimizi tanımadan edebiyat ve spora, dünya dillerinden tüm dünya insanına kadar öğrenci, öğretmen, velilerimiz ile ailemizi ve dünyamızı kucaklamak, kaynaşmak neşe ve ümitle kalkınmayı ve kalkındırmayı vizyon bilmekteyiz.

 

Ders programı dahilindeki kulüp çalışmaları ile ders saati dışında gerçekleştirilen sosyal faaliyetler, paradigmamızın oluşturmayı hedeflediği genç profiline uygun olarak beş gruba ayrılmıştır. 21. Yüzyıl becerileri kapsamında bilim ve teknolojinin inovasyon merkezli zihinsel algoritmalar ile yorumlandığı;

J-Tech, doğayla barışık canlılara karşı sevgi dolu gençlerin faaliyet alanı

J-Trail, bilginin düşüncede işlenmesi ile eyleme dökülme stratejilerini kapsayan

J-TT, Bireyin duygu ve düşüncelerini, dil ve davranışları vasıtasıyla kendi doğasına uygun olarak aktardığı

J-Talk, Karakter oluşumunda zihinsel ve fiziksel gelişim faaliyetlerinin gerçekleştirildiği

İLK YILLAR PROGRAMI

PYP (Primary Years Programme)

PYP


PYP (Primary Years Programme) İlk yıllar programı 3-12 yaş aralığında uygulanır. PYP eğitimin merkezine öğrenciyi alarak sorgulama, düşünme, kavrama odaklı disiplinler üstü bir çerçeve programdır.
Daha Fazla
CLOSE X

PYP


IB Eğitimi

 

Uluslararası Bakalorya (IB), geniş eğitim vizyonu ile geçerliliği ile eğitimde markalaşmıştır. IB, öğrencilerin akademik gelişimi ile kişilik gelişiminin birbirine entegre edildiği disiplinler arası anlayışla uzmanlaşma felsefesine dayanır. IB’nin kavramsal oluşumunun dayandığı öğrenen profili eğitimde küresel vatandaşlığın ve farklılıkların birlikteliğinin sağlanmasını hedefler.

 

Geniş ve derin içeriği ile öğrencilerin bilişsel gelişmelerini sınırların ötesine taşıyan IB programı uluslararası geçerliliği ile eğitimde eşitliği beraberinde getirir.

 

 

PYP  – İlk Yıllar Programı

 

PYP (Primary Years Programme) İlk yıllar programı 3-12 yaş aralığında uygulanır. PYP eğitimin merkezine öğrenciyi alarak sorgulama, düşünme, kavrama odaklı disiplinler üstü bir çerçeve programdır. Öğrencilerin, yaşam boyu öğrenen etkin küresel vatandaşlar olarak yetiştirilmesi hedeflenir. Öğrenmenin sınırlarını kaldıran PYP temaları okulun benzersiz yönlerini yansıtmak için iş birliği içinde bir araştırma programı geliştirir. Öğrenciler, temaların planlanması sürecine dahil edilerek kendilerini değerli bir özne olarak hisseder. Kendi varlıklarını eğitimin bir parçası olarak gören öğrencilere eğitim iklimi içerisinde güven, paylaşma, kardeşlik ve aidiyet duygularını yaşama fırsatı sunulur.

PYP sorgulama programı altı disiplinler üstü tema ile organize edilmiş ve çerçevelenmiştir. Bu altı disiplinler üstü tema 6 haftalık sorgulama üniteleri ile eğitim-öğretim yılına yayılır. Sorgulama Üniteleri, anahtar kavramlar merceğinden disiplinler üstü temalar bağlamında planlanır.

 

PYP DİSİPLİNLER ÜSTÜ TEMALAR

  • Kim olduğumuz.
  • Bulunduğumuz mekân ve zaman.
  • Kendimizi ifade etme yollarımız.
  • Dünyanın işleyişi
  • Kendimizi düzenleme biçimimiz.
  • Gezegeni paylaşma.

 

Tüm ilköğretim akademik içeriğinin şemsiyesi olan bu disiplinler üzeri temalar, geleneksel konularla sınırlı olmayan özgün öğrenme deneyimleri sağlar. Kavramsal anlayış yolu ile disiplinler üzeri bir öğrenme çerçevesi sunan PYP öğrencilerin kendi çıkarımlarını yapmasına ve sorgulamalarını derinleştirmelerine alan açar. Konular öğrenmede önemli bir rol oynamasına rağmen, PYP öğrencileri konu sınırlarının ötesine geçerek gerçek dünya problemlerini keşfederler. Öğrenciler, kendi topluluklarında ve daha geniş bir dünyada anlamlı eylemlerde bulunmayı öğrenmelerinin önemini yansıtma fırsatlarına sahiptir

 

Kavramsal anlamlandırma ile öğrencinin bilgiyi kimliğinin bir parçası olarak görmesi araştırma, sorgulama becerilerinin etkin kullanılması ile gerçekleştirilir. PYP için eğitimle teması bulunan herkes öğrenen profilinin bir parçasıdır. PYP öğrencinin kendi içerisinde bütünselliği sağlayarak küresel vatandaşlık yolunda bilinçli ve etkin bireyler yetiştirilmesine hizmet eder.

FARKLILIKLARIN BİRLİKTELİĞİ

KARDEŞLİĞİN DİLİ

Dil ve Kültür


Duyduklarını anlamlandırmada en büyük işlevin dile ait olduğunu kabul eden ...
Daha Fazla
CLOSE X

Dil ve Kültür


Duyduklarını anlamlandırmada en büyük işlevin dile ait olduğunu kabul eden Aljazari Milletlerarası Okullarımız her dilin yeni bir düşünce biçimi olduğu anlayışı ile programını şekillendirir. Öğrenilen yeni dil, çocuğun kavrama becerisini ve kendine olan özgüvenini geliştirmektedir.

 

Küçük yaşta İngilizce, Türkçe ve Arapça temel anlatım becerisine sahip olan çocuklarımız bilişsel anlamda yaşıtlarından farklı ve özgün düşünürler. Dil edinimin en kolay olduğu erken çocukluk döneminde çocuklarımızın bu beceriye sahip olmaları hedeflenmektedir.

 

Duyarak anlamlandırma ve kavrama yetisi ancak o dili anadili olarak konuşabilen kimseler aracılığıyla kazanıldığı anlayışımız çerçevesinde öğretmenlerimizin anadilleri dikkate alınmaktadır.

 

Etkin öğrenme metotları ile çocuklarımız zorunlu ders algısından ziyade içselleştirerek öğrenme fırsatı yakalarlar. Bu bağlamda half past yöntemi ile günün yarısında ikinci bir dil öğrencilerin günlük yaşamına doğal olarak dahil edilmektedir. Yeni edindiği dil üzerinden oyundan etkinliğe hayatı tanıyan çocuklarımız bu dilleri zihinsel yapısına işlemiş olmaktadırlar.

 

Bu hassasiyetler ile sevgiden bilgiye giden yolda çocuklarımız kendisindeki potansiyelleri ortaya çıkarabilme imkânı bulmaktadır.

HAREKETLİ GÜNLER

GÜÇLÜ NESİLLER

Kulüp ve Aktiviteler


Daha Fazla
CLOSE X

Kulüp ve Aktiviteler


Çocuklarımız yıl içerisinde renkleri, desenleri, boyama tekniklerini, çeşitli enstrümanları deneyerek farklı sanat dallarını tanıyıp uygularlar:

1. Bilim Şenlikleri

2. Su Sporları

3. Zeka Oyunları

4. Belirli Gün ve Hafta Etkinlikleri

5. Drama Faaliyetleri

6. Kültür ve Doğa Gezileri

7. Mutfak Atölyesi

8. Sanatsal Etkinlikler

9. Tuval Boyama

10. Sosyal Sorumluluk Farkındalığı

 

Aljazari Milletlerarası Okulları olarak zihinsel gelişimin en önemli aşamalarından biri de sporsal faaliyetler olarak görmekteyiz. Denge, koordinasyon, esneklik, nesne kontrolü gibi temel becerileri destekleyen programımız ile çocukların el göz koordinasyon becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Hareket çocukların kendilerini keşfetme yöntemlerinden olup spor etkinliklerinin sağlık üzerindeki faydaları çocuklarımıza oyun aracılığı ile kazandırılmaktadır. Spor hareketleri ile vücutların nefes alması sağlanarak çocuklarımızın daha enerjik ve mutlu olmalarını istemekteyiz.

 

Kidsfit yöntemi ile çocuklarımızın aylık spor etkinlik raporları çıkartılarak bir sonraki dönem bu verilere göre planlanır. Yaz ve kış mevsimlerinde spor faaliyetleri iç ve dış mekanlarda hazırlanan ortamlarda gerçekleştirilir. İki aylık periyotlar ile farklı spor dallarına dair etkinlikler gerçekleştirilerek çocuklarımızın kendilerini keşfetmelerine imkan tanınır.

 

DOĞA İLE ÖZGÜR

DOĞASIYLA ÖZGÜN BİREYLER

Doğa Dostu Nesiller


Aljazari Milletlerarası Okulunda bilinçli ve üretken bir toplumun temelinde mutlu ve...
Daha Fazla
CLOSE X

Doğa Dostu Nesiller


Aljazari Milletlerarası Okulunda bilinçli ve üretken bir toplumun temelinde mutlu ve sağlıklı yetişmiş çocukların olduğu inancı vardır. Çocuklara doğa ve hayvan sevgisi aşılamak onların daha pozitif ruh halinde olmalarını sağlamakta olup bahçemizde oynayan çocuklar sayı saymasını, renkleri, meyveleri ve sebzeleri çok daha kolay öğrenirler. Çevre etkinliklerimiz kapsamında çocuklarımız doğada zaman geçirmeleri ve dolayısıyla kelebek, solucan, karınca gibi canlılarla tanışmaları böylece çevreye saygı duymaları sağlanır.

 

Doğadaki özgürlüğü tadan çocuklarımızda aidiyet hissi ve sorumluluk bilinci gelişerek günlük yaşamlarını olumlu yönde şekillendirilir. Doğada hayatlarını nasıl idame ettireceklerini, kaynaklarımızın sonsuz olmadığını ve sürekli yeni kaynaklar yetiştirmek gerektiğini fark eden çocuklarımız doğaya, hayvanlara ve insanlara saygılı ve sevgi dolu yetişkinler olarak yetişirler. Doğa içerisinde keşfederek öğrenme olanakları ile çocukların merak duygularına kendilerinin yön verebilmelerine olanak tanımaktayız. Bu bağlamda hayvan ve bitki atölyelerimiz ile çocuklar ile doğayı buluşturuyoruz.

Okul
Profili


aljazari students
1152
Öğrenci
CLOSE X

1152 Öğrenci


aljazari students
20
Kişilik Sınıflar
CLOSE X

20 Kişilik Sınıflar


aljazari students
8
Atölye ve Laboratuvar
CLOSE X

8 Atölye ve Laboratuvar


aljazari students
3
Spor Salonu
CLOSE X

3 Spor Salonu


aljazari students
400 Kişilik
Konferans Salonu
CLOSE X

400 Kişilik Konferans Salonu


Scroll To
EXPLORE
Misyon ve Vizyon
Aljazari Paradigması
C.C.C.
Teknoloji Eğitimi
IB-PYP
Dil Eğitimi
Spor Eğitimi
Doğa Eğitimi
Okul Profili
CONTACT
ALJAZARİ BİLİM VE TEKNOLOJİ BİLİM VE TEKNOLOJİ OKULU

Adres

Atakent Mahallesi 242.sokak A Blok No:4-3
Küçükçekmece/İstanbul - TÜRKİYE

E-posta

info@aljazari.com.tr

İletişim Bilgileri

+90 (530) 930 33 20
Başvur
CLOSE X
APPLY

Parent Information
Student information
APPLY
Anasayfa